Usługi inne

  • sporządzanie wniosków o zwrot VAT – ulga budowlana
  • sporządzanie rozliczeń rocznych – zeznań o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za rok podatkowy, rozliczanie ulg podatkowych
  • przygotowywanie wniosków kredytowych
  • opracowywanie biznesplanów