Weź udział w XLX® i zostań przedsiębiorcą!

IP PRYMUS w partnerstwie z Małopolskim Stowarzyszeniem Kupców i Przedsiębiorców realizował projekt "Weź udział w XLX® i zostań przedsiębiorcą!" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet 6 "Rynek pracy otwarty na wszystkich", Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia".

Projekt skierowany był dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą. Realizowano go w latach 2010 - 2012.

Partnerstwo na rzecz Rozwoju pod nazwą „Partnerstwo Inicjatyw Nowohuckich”

Tworzone w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie D: „Wzmocnienie krajowej gospodarki społecznej (trzeciego sektora), a w szczególności usług na rzecz społeczności lokalnych oraz poprawa jakości miejsc pracy”. Partnerstwo było zawiązane w celu realizacji projektu „Nowa Huta – Nowa Szansa”.

W ramach projektu w okresie 2005 – 2008 prowadzono Centrum Przedsiębiorczości Społecznej. Udzielano pomocy Partnerom prowadzącym Manufaktury Integracyjne oraz innym osobom, pragnącym podjąć działalność w sektorze gospodarki społecznej.

Szkolenie pn. „Przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej”

Program na zlecenie PUP w Miechowie realizowany w ramach projektu PIERWSZY KROK współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.2 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006).

W ramach programu prowadzono trzytygodniowe szkolenie dla 8 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie. Szkolenie obejmowało 102 godziny lekcyjne wykładów, warsztatów i konsultacji oraz 1 dodatkową godzinę na zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

Szkolenie pn. „Przygotowanie do uruchomienia własnej działalności gospodarczej”

Program na zlecenie PUP w Miechowie realizowany w ramach projektu IMPULS współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006).

W ramach programu prowadzono trzytygodniowe szkolenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie. Szkolenie obejmowało 102 godziny lekcyjne wykładów, warsztatów i konsultacji oraz 1 dodatkową godzinę na zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

Szkolenie pn. „Nowoczesny sprzedawca”

Program na zlecenie PUP w Miechowie realizowany w ramach programu SZANSA realizowanego w ramach projektu wojewódzkiego „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.3 w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006).

W ramach programu prowadzono jednomiesięczne szkolenie dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie. Szkolenie obejmowało 130 godzin lekcyjnych, z czego 88 godzin to wykłady i warsztaty, a 40 godzin to zajęcia praktyczne przy komputerach i kasach fiskalnych oraz 2 godziny na zakończenie szkolenia i rozdanie certyfikatów.

Kurs komputerowy z zakresu I i II stopnia z elementami księgowości i obsługą urządzeń biurowych

Program na zlecenie PUP w Brzesku realizowany ” w ramach projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Brzesku pn. Reintegracja osób długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy realizowanym w ramach projektu wojewódzkiego pt. „Powrót do pracy” przy współfinansowaniu (w 73,7%) ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego, Rozwój Zasobów Ludzkich – działanie 1.3.

W ramach programu prowadzono jednomiesięczne szkolenie dla 8 osób bezrobotnych z powiatu brzeskiego. Szkolenie obejmowało 136 godzin lekcyjnych, z czego 36 godzin to wykłady i warsztaty, a 100 godzin to zajęcia praktyczne przy komputerach.

III stopniowy kurs księgowości komputerowej

Program na zlecenie PUP w Miechowie realizowany w ramach programu „SZANSA” realizowanego w ramach projektu wojewódzkiego „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.3. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006)>

W ramach programu prowadzono 1,5 miesięczne szkolenie z zakresu III stopniowej księgowości komputerowej. Przeszkolonych zostało 10 osób bezrobotnych z powiatu miechowskiego.

Szkolenie obejmowało 96 godzin lekcyjnych, z czego 32 godziny to wykłady i warsztaty, a 64 godziny to zajęcia praktyczne przy komputerach.

Szkolenie z zakresu obsługi komputera wraz z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych

Program na zlecenie PUP w Miechowie realizowany w ramach programu „SZANSA” realizowanego w ramach projektu wojewódzkiego „Powrót do pracy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 1.3. w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006)

W ramach programu przeprowadzono miesięczne szkolenie z zakresu obsługi komputera wraz z fakturowaniem i obsługą kas fiskalnych. W szkoleniu wzięło udział 10 osób bezrobotnych z powiatu miechowskiego. Szkolenie obejmowało 80 godzin lekcyjnych, z czego 20 godzin to wykłady i warsztaty, a 60 godzin to zajęcia praktyczne przy komputerach i kasach fiskalnych.

Prowadzenie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości w Miechowie.

Program na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego w ramach Programu Reorientacji/Przekwalifikowań –
Podkomponent B1 PAOW

W okresie od kwietnia do grudnia 2003r. w Miechowie prowadzone było Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

W ramach tego programu w CWP w Miechowie świadczone były usługi konsultingowe proste oraz specjalistyczne z zakresu:

  • prawa
  • księgowości
  • marketingu
  • finansów
  • sprzedaży
  • dywersyfikacji działalności
  • sporządzania biznes planów
  • pomocy w kontaktach z administracją

Prowadzone były również z tych zakresów szkolenia 1-dniowe oraz 4-dniowe.

Szkolenia w zakresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej

Program na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

W okresie od marca do czerwca 2001r. Instytut Przedsiębiorczości Prymus z Krakowa na zlecenie Zarządu Województwa Małopolskiego przeprowadził program szkoleń przygotowujących do podjęcia samodzielnej działalności gospodarczej osoby bezrobotne oraz rolników i członków ich rodzin. W programie uczestniczyło 442 osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz miastach poniżej 15 tys. Mieszkańców.

Każda z osób przechodziła 3-tygodniowy program szkoleń, trwający 120 godzin. Obejmował on kompendium wiedzy niezbędnej do podjęcia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej podzielony na 8 modułów tematycznych

Prowadzone zajęcia otrzymały wysoką opinie tak uczestników szkolenia jak i zleceniodawcy – Wojewódzkiego Urzędu Pracy.